سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات مجمع تقریب میان مذاهب اسلامى 
مدیر 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق  
مدیر 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی  
معاون پژوهشی  
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
موسسه مذاهب اسلامى  
مدرس 
 
 
اصول مقارن  
تدریس 
مؤسسّه آموزشى نشر آثار امام خمینى  
مدرس 
 
 
اندیشه‏هاى اصولى امام  
تدریس 
مدرسه تخصصى فقه و اصول  
مدرس 
 
 
تاریخ اصول مقارن